ru ua Робота в Києві й Україні. КЗпП Україна >> Глава VIII: ГарантiЇ i компенсацiЇ
Робота в Україні Вакансії Резюме Пошук резюме Пошук вакансій КЗпП Терміни  
   

Персональний вхід

e-mail:
пароль:

Забули пароль Реєстрація
 

Реклама


Онлайн тижневик - "Пропоную Роботу"

Архів → Переглянути

Робота в Україні

усі регіони>>
Робота Україна
Робота Київ
Робота Дніпропетровськ
Робота Донецьк
Робота Запоріжжя
Робота Львів
Робота Миколаїв
Робота Одеса
Робота Полтава
Робота Севастопіль
Робота Харків
Робота Черкаси

Сервіси - Робота

Розмістити резюме
Розмістити вакансію
Пошук резюме
Пошук вакансій
КЗпП
Статті
Контакти
Мапа сайту
FAQ
Каталог ссилок


Реклама - Робота

Работа в Украине и в Киеве

Вакансії в Україні та в Києві

КЗоТ України

ВУЗи України 

Робота в Києві. Робота в Україні: пошук вакансій та резюме

Робота в Києві. Робота в Україні: пошук вакансій та резюме. РОБОТА В УКРАЇНІ - новий Інтернет-сервіс з пошуку роботи і підбору персоналу по Києву та Україні. Здобувачам надається можливість розмістити резюме, а роботодавцям - розмістити вакансії у нашій базі даних. Сподіваємося, Ви знайдете наш ресурс корисним у пошуку роботи і персоналу, а також іншої необхідної інформації з працевлаштування в Україні.
 

Цей розділ присвячений Кодексу законів України про працю, який визначає трудові відносини працівників, правові засади і гарантії здійснення громадянами права розпоряджатися своїми здібностями до праці.

Глава VIII: ГарантiЇ i компенсацiЇ

 Стаття 118. Гарантiї для працiвникiв, обраних на виборнi посади
Працiвникам, звiльненим вiд роботи внаслiдок обрання їх на виборнi посади в державних органах, а також у партiйних, профспiлкових, комсомольських, кооперативних та iнших громадських органiзацiях, надається пiсля закiнчення їх повноважень за виборною посадою попередня робота (посада), а при її вiдсутностi - iнша рiвноцiнна робота (посада) на тому самому або, за згодою працiвника, на iншому пiдприємствi, в установi, органiзацiї.


 Стаття 119. Гарантiї для працiвникiв на час виконання державних або громадських обов'язкiв
На час виконання державних або громадських обов'язкiв, якщо за чинним законодавством України цi обов'язки можуть здiйснюватись у робочий час, працiвникам гарантується збереження мiсця роботи (посади) i середнього заробiтку.

Працiвникам, якi залучаються до виконання обов'язкiв, передбачених законами України "Про загальний вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" i "Про альтернативну (невiйськову) службу" , надаються гарантiї та пiльги вiдповiдно до цих законiв.


 Стаття 120. Гарантiї i компенсацiї при переїздi на роботу в iншу мiсцевiсть
Працiвники мають право на вiдшкодування витрат та одержання iнших компенсацiй у зв'язку з переведенням, прийняттям або направленням на роботу в iншу мiсцевiсть.

Працiвникам при переведеннi їх на iншу роботу, коли це зв'язано з переїздом в iншу мiсцевiсть, виплачуються: вартiсть проїзду працiвника i членiв його сiм'ї; витрати по перевезенню майна; добовi за час перебування в дорозi; одноразова допомога на самого працiвника i на кожного члена сiм'ї, який переїжджає; заробiтна плата за днi збору в дорогу i влаштування на новому мiсцi проживання, але не бiльше шести днiв, а також за час перебування в дорозi.

Працiвникам, якi переїжджають у зв'язку з прийомом їх (за попередньою домовленiстю) на роботу в iншу мiсцевiсть, виплачуються компенсацiї i надаються гарантiї, зазначенi в частинi другiй цiєї статтi, крiм виплати одноразової допомоги, яка цим працiвникам може бути виплачена за погодженням сторiн.

Розмiри компенсацiї, порядок їх виплати та надання гарантiй особам, зазначеним у частинах другiй i третiй цiєї статтi, а також гарантiї i компенсацiї особам при переїздi їх в iншу мiсцевiсть у зв'язку з направленням на роботу в порядку розподiлу пiсля закiнчення учбового закладу, аспiрантури, клiнiчної ординатури або в порядку органiзованого набору, встановлюються законодавством.


 Стаття 121. Гарантiї i компенсацiї при службових вiдрядженнях
Працiвники мають право на вiдшкодування витрат та одержання iнших компенсацiй у зв'язку з службовими вiдрядженнями.

Працiвникам, якi направляються у вiдрядження, виплачуються: добовi за час перебування у вiдрядженнi, вартiсть проїзду до мiсця призначення i назад та витрати по найму жилого примiщення в порядку i розмiрах, встановлюваних законодавством.

За вiдрядженими працiвниками зберiгаються протягом усього часу вiдрядження мiсце роботи (посада) i середнiй заробiток.


 Стаття 122. Гарантiї для працiвникiв, що направляються для пiдвищення квалiфiкацiї
При направленнi працiвникiв для пiдвищення квалiфiкацiї з вiдривом вiд виробництва за ними зберiгається мiсце роботи (посада) i провадяться виплати, передбаченi законодавством.


 Стаття 123. Гарантiї для працiвникiв, що направляються на обстеження до медичного закладу
За час перебування в медичному закладi на обстеженнi за працiвниками, зобов'язаними проходити таке обстеження (статтi 169, 191), зберiгається середнiй заробiток за мiсцем роботи.


 Стаття 124. Гарантiї для донорiв
За працiвниками-донорами зберiгається середнiй заробiток за днi обстеження в закладах охорони здоров'я i здавання кровi для переливання.

Цим працiвникам безпосередньо пiсля кожного дня здавання кровi для переливання надається день вiдпочинку з збереженням середнього заробiтку. На бажання працiвника цей день приєднується до щорiчної вiдпустки.


 Стаття 125. Компенсацiя за зношування iнструментiв, належних працiвникам
Працiвники, якi використовують свої iнструменти для потреб пiдприємства, установи, органiзацiї, мають право на одержання компенсацiї за їх зношування (амортизацiю).

Розмiр i порядок виплати цiєї компенсацiї, якщо вони не встановленi в централiзованому порядку, визначаються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з працiвником.


 Стаття 126. Гарантiї для працiвникiв - авторiв винаходiв, корисних моделей, промислових зразкiв i рацiоналiзаторських пропозицiй
За працiвниками - авторами винаходiв, корисних моделей, промислових зразкiв i рацiоналiзаторських пропозицiй зберiгається середнiй заробiток при звiльненнi вiд основної роботи для участi у впровадженнi винаходу, корисної моделi, промислового зразка чи рацiоналiзаторської пропозицiї на тому ж пiдприємствi, в установi, органiзацiї.

При впровадженнi винаходу, корисної моделi, промислового зразка або рацiоналiзаторської пропозицiї на iншому пiдприємствi, в установi, органiзацiї за працiвниками зберiгається посада за мiсцем постiйної роботи, а робота по впровадженню винаходу, корисної моделi, промислового зразка чи рацiоналiзаторської пропозицiї оплачується за погодженням сторiн у розмiрi не нижче середнього заробiтку за мiсцем постiйної роботи.


 Стаття 127. Обмеження вiдрахувань iз заробiтної плати
Вiдрахування iз заробiтної плати можуть провадитись тiльки у випадках, передбачених законодавством України.

Вiдрахування iз заробiтної плати працiвникiв для покриття їх заборгованостi пiдприємству, установi i органiзацiї, де вони працюють, можуть провадитись за наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу:

1) для повернення авансу, виданого в рахунок заробiтної плати; для повернення сум, зайво виплачених внаслiдок лiчильних помилок; для погашення невитраченого i своєчасно не поверненого авансу, виданого на службове вiдрядження або переведення до iншої мiсцевостi; на господарськi потреби, якщо працiвник не оспорює пiдстав i розмiру вiдрахування. У цих випадках власник або уповноважений ним орган вправi видати наказ (розпорядження) про вiдрахування не пiзнiше одного мiсяця з дня закiнчення строку, встановленого для повернення авансу, погашення заборгованостi або з дня виплати неправильно обчисленої суми;
2) при звiльненнi працiвника до закiнчення того робочого року, в рахунок якого вiн вже одержав вiдпустку, за невiдробленi днi вiдпустки. Вiдрахування за цi днi не провадиться, якщо працiвник звiльняється з роботи з пiдстав, зазначених в пунктах 3, 5, 6 статтi 36 i пунктах 1, 2 i 5 статтi 40 цього Кодексу, а також при направленнi на навчання та в зв'язку з переходом на пенсiю;
3) при вiдшкодуваннi шкоди, завданої з вини працiвника пiдприємству, установi, органiзацiї (стаття 136).


 Стаття 128. Обмеження розмiру вiдрахувань iз заробiтної плати
При кожнiй виплатi заробiтної плати загальний розмiр усiх вiдрахувань не може перевищувати двадцяти процентiв, а у випадках, окремо передбачених законодавством України, - п'ятидесяти процентiв заробiтної плати, яка належить до виплати працiвниковi.

При вiдрахуваннi з заробiтної плати за кiлькома виконавчими документами за працiвником у всякому разi повинно бути збережено п'ятдесят процентiв заробiтку.

Обмеження, встановленi частинами першою i другою цiєї статтi, не поширюються на вiдрахування iз заробiтної плати при вiдбуваннi виправних робiт i при стягненнi алiментiв на неповнолiтнiх дiтей. У цих випадках розмiр вiдрахувань iз заробiтної плати не може перевищувати сiмдесяти вiдсоткiв.


 Стаття 129. Заборона вiдрахувань з вихiдної допомоги, компенсацiйних та iнших виплат
Не допускаються вiдрахування з вихiдної допомоги, компенсацiйних та iнших виплат, на якi згiдно з законодавством не звертається стягнення.


Повернутися до списку
 
Робота - uajobs сучасний ресурс з працевлаштування в Україні. Сподіваємось, що пошук роботи, резюме, вакансії в Києві та Україні з нашою допомогою стане для Вас зручним і корисним. Ресурс не несе відповідальності за зміст інформації, яку розміщують користувачі ресурсу.
Jobs.ua рекомендує переглянути:

Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу


 
Шукаєте роботу? Перегляньте основні регіони на порталі Jobs.ua:
Робота в Києві - Робота в Харкові - Робота в Одесі - Робота в Донецьку - Робота в Дніпрі
Робота у Львові - Робота в Запоріжжі - Робота в Виниці - Робота в Миколаєві - Робота в Черкасах
Також на порталі Jobs.ua для шукачів та роботодавців працюють такі інформаційні розділи:
Посадові Інструкції - Трудовий договір - Управління персоналом - ВУЗи України: університети, інститути" - Курси
Пошук роботи - Підбір персоналу - Статистика зарплат - Приклади резюме - КЗоТ - Класифікатор професій - Рубрики - Регіони
jobs.ua

Трохи про найбільші міста України

Київ є столицею України з більш ніж 5 мільйонами населення. Робота в Києві на нинішньому етапі розвитку характеризується великою кількістю вакансій через існування гострої нестачі кваліфікованих кадрів. Особливо затребувані робочі спеціальності - будівельники, робітники на підприємства і склади. Харьків – один з найбільших промислових міст України, мегаполіс з майже двохмільйонним населенням. Робота в Харькові є для всіх, за офіційними даними, кількість відкритих вакансій в Харкові на сьогодні становить понад 13 тисяч. Одеса — найбільше місто-порт на Чорному морі. На нинішньому етапі розвитку робота в Одесі характеризується нестачею здобувачів в сфері торгівлі. Дніпро, ще одне місто-мільйонник, є не тільки красивим містом, а й центром всієї індустрії Придністров'я. У зв'язку з розташуванням міста, робота в Дніпрі є завжди. Львів – це культурний центр Західної України з населенням близько 735 тисяч чоловік, потужний індустріальний регіон. Робота у Львові має свою специфіку - відкриті вакансії в основному на поліграфічні та юридичні спеціальності. Запоріжжя – регіон величезних можливостей, місто металургів. Робота в Запоріжжі в основному пропонується на заводах. По промисловому потенціалу місто займає 3 місце в Україні.Робота водієм в Києві - Робота поваром в Києві - Робота продавцем в Києві - Робота менеджером в Києві - Робота касиром в Києві - Робота прибиральником в Києві - Робота перукарем в Києві - Робота вантажником в Києві

 
copyright by Uajobs 2005-2016.
Все права защищены.